Inventor has a self-cleaning fish tank.

SjBweGhQNHdwSm8vYmIvNy9vbWhqMmVkWHhma1Y0Y1JPd3lKcjFZbTNaT0UrdHV6TGNqNTJ4OGNOK0ZuRnhVemZZMmNKREo3YmFUZnFMUlY4ZlF1Q1NNQ05sblJEbFh1UWxKQjBkZVVJeTVjSHpiWURIVVBuZUgyYzNrYkNtSVUrVllTVmxZbU44VFdzdWlobEpmN1RYbmsxcXRaZnNPeTgwUE5nTXFXN3JEai93RXpTWVdnejQ1azg0MkE2ejZmemJkODUySE5WS3d0YTBZaGFHNThZc21XOVJxK0hWeUpoVHNuN0dsckhNZmNVQXNwOWY5Rit5amdRK1JDTnpqRTVsRVNVc3FpQy9qRVNieDhtM29xaHVCY0FPNlZRTUFKRzRyR0JEenBqcHZFS0RsV3lITmV2Kzh1T2tnV2x0bSt1czRrZHNBbzhielU5bFZsbENpVjNUNlVGa25wTGh6YnJ6R0FJelg1c1djPQ==