Monthly Archives: November 2014

Facebook Emerges As A Key Player In Online Advertising

b2xta0E0enlicHVKSmtpYlVvNEhqMzRnYWhXcG1XbFdnR2JycjVYTlAxQzJjMjgzMHhQSjB0Q0RwYm9Ua2FkMFhzYnZHaGlobTZJZGRzWmRCSzB3NXFaTytsdG9TRFBmdzVtSHZmeGNoVkFzclpDeTlnL1lXaDF5UHdDTElwUzY0MlhWUDJJelF3L1RFSTgyK1NOR0hmRnNQYngyUnBldzFQQ21BWUxXaFJNcFRZam94azM1MmgwS3FQN0NDejErbk4vcmZYUk5lSm5qWjUzWnVVcFVVSVRGWE1tWkVMQzk1RTNSQjV3VXhNM2lPU1FMaVNIMjhUazVBM0RqRU9UNzVCNHc4Qy9oZHA2TkxuWTVaY1dwaEo3VkNtZTNET0grOXpEVnV4cmMrblRhN3ZyOG8yQ1l3ZHlJZjdjWVRNUm1IQmMyNm5vWFNBc2xxbCtneUhTRFZYVmRIQmVMaWdXUVVzTENyRmRtTUJ4RXJzUkhqaStGazVtWUg1S3BSbHp6L09YY3owbHczQVY0SDJ5aG9QYnZiVU1HTFp6YklaeW9QeVVlOWE1azlQUkxvYnd0VE0wTEh1WTF5bzhvaTBYUHlRd0ljOXNRRitlN3Z6c1grb3kzRmJhVkJyQ0UyaXRnVlFLcEhRdHZDbUFpMXZEZHJjTEEvRmg3MXpZblBqeUgrMDRsa0RNZEUyTStnbVVFVk5sb3B4S3NGZnB4ekJENE1hRmJEMXdiKytCd2YwbXhiQW9PbUcxcFM2T1pTVmV6R3BoV1FRbHJxU25ReFRDTnVtSUJ4UGpRbi84UndoamdBb1FHVDVpbmJTelNRVzZsbXBqREhHcjFkQVdDMmFkelMzbEJtd1owaVZtdXc0Vy9lajMyUlQxQVc4YnhQNTVZTDdaZkNNTGtNUHlKRlhzOTl1cWExM1NZNHFwY2ZSd1lTcUZJUTRVVTZyMVdTQUdtUW9Gb1VZaXZUeHZOYitPUWhvamRmS09xQTdrcVMxUk9jMzEzZFhSMzNXNzhXOGZhZ2NjcStJdjRBU1c0eVFnRWFOWE9FUW5KdjJ6YTA1QS9BZVBIKzR1OGZlWEJoVllOUWlEcEZrTHlhc3lZRTZuTXF3YmNNSkdnaEQ5aVFKbzZ1TVNSc2NqMGZBblpkVTZUVWRBeTl3d0FndUpwaEJKV0VMdWtiL0N2cTlneFZwTUlpa3ZjY2MyaUFkRFBGRE5wY1J0Q0d5MlZaMHFOVGtZYlNDZmloOXJMVERaa05uNGtkQ2JuN1RwL0tIcHZua3lVRzhGRU00ZVB6Vzh1anRzVzc3SUJ5ZWsvcWVkU0JOUGpYRDQ3eGt1V0RESEk1eTNSRE9JWWRkOHZPMi8rNDh6NGJEWG1pclVyTUtUcVhOVTBmWWZsd3NId1poNW9TWWQ2LzV0V2xCMEs3YzdUcnNUemMrOE5HR0ptMS9LWDBNUUNVN0FkamxKZTBrQmxGRWN3NEhuU3FRPT0=
Read more